ZÁRUKA A REKLAMACE

Veškeré případné reklamace zasílejte na email: reklamace@drezy-baterie.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákonů č. 40/1964Sb., č. 513/1991Sb. Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží  (dále jen „zboží“) nabízené prostřednictvím internetového obchodu DREZY-BLANCO.CZ

 

I.  OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

POVINNOST KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinnnen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

O tomto faktu nás prosím neprodleně informujte.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci a to:

-prostřednictvím emailu

- poštou na adresu provozovatele

Kupující je povinnen uvést:

-číslo faktury

-co nejvýstižněji popis zjištěných vad

-doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura)

 

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Reklamace bude vyřízena dle §620 odst.1 Občanského zákoníku, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, ode dne následujícího od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura sloužící zároveň jako dodací list, která může sloužit zároveň jako list záruční.

Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy je zboží přebráno od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel-li se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinnen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu prodávajícímu, který vyhotovil fakturu.

Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Pokud kupující v rámci reklamace zasílá zboží prodávajícímu, je v jeho vlastním zájmu, aby bylo zboží řádným způsobem zabaleno a nedošlo tak jeho manipulací při přepravě k poškození, jež by se nedalo v rámci reklamace uznat.

Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží, či jej předá přepravci k odeslání na adresu zakázníka.

Zákazník se také může dotázat na aktuální stav  reklamace telefonicky či emailem.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká v těchto případech:

- zboží bylo poškozeno při přepravě (viz přepravní podmínky)

- porušením ochranných nálepek a pečetí pokud na výrobku jsou

- neodborným zacházením či použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci

- zboží bylo poškozeno živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými dokumentaci.

 

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY

Spotřebitel při uplatnění záruky má.

1) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy

2) jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

3) jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

4) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Po uplynutí 24 měsíční doby (není-li stanovena jiná) zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny.

Tento reklamační řád je zcela platný pouze pro kupující (spotřebitele) jež jsou fyzickými osobami. Pokud je kupujícím (odběratelem) právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, pak se obchodní podmínky a reklamační řád zcela řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991Sb. ve znění pozdějších novel.

Tento reklamační řád je platný od 01.09.2010

Prodávající má právo měnit tento reklamační řád bez předhozího upozornění.